JUNA CUP  

   

New Star  

nsslogo

   

ICE DANCE TROPY  

   

Login Form  

   

Põhikiri

1. Üldsätted

1.1. Iluuisutamisklubi JUNA, lühinimetus “IK” (edaspidi lühinimetusega) on vaba algatuse alusel asutatud ja avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud spordi (ala), s.h. iluuisutamise harrastamisele ja selleks tingimuste loomisele Eestis.

1.2. IK ühendab Eestis uisutamisega tegelevaid sportlasi ühistegevuseks, uisutamise edendamiseks ning sellealase tegevuse koordineerimiseks.

1.3. IK juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Eesti Uisuliidu, Rahvusvahelise Uisuliidu aktidest ja suunistest ning käesolevast põhikirjast.

1.4. IK põhitegevus ja eesmärk ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. IK tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata ja rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma liikmetele ei anta.

1.5. IK on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.

1.6. IK asukoht on Tallinna linn ning tema tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik.

2. IK tegevuse eesmärk ja tegevus

Eesmärkide täitmiseks IK: 
2.1. korraldab kasumit mittetaotleval viisil oma liikmetele sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi ja teisi üritusi, määrab esindajad rahvusvahelistele võistlustele, palkab võimaluse korral treenereid- juhendajaid, toetab ja autasustab sportlasi treenereid, juhte; stimuleerib spordiliikumise arendamisel silmapaistnud isikuid, annab välja stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale.

2.2. korraldab oma võistlussportlaste võimalustekohast ettevalmistamist osavõtuks spordivõistlustest;

2.3. viib läbi uisutamise materiaalseks toetamiseks vahendite hankimise eesmärgil tasulisi ja heategevuslikke üritusi, sõlmib sponsor- ja reklaamlepinguid;

2.4. arendab spordisidemeid, koordineerib klubide ja nende liikmete tegevust majandussidemete ja välissidemete vallas.

3. IK liikmeskond 
3.1. IK liikmeteks võivad olla kõik isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt IK tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu.

3.2. Noored, alla 16.aastavanused isikud, on klubi noorliikmed. Noorliikmete vastuvõtmine klubisse toimub lapsevanema kirjaliku avalduse alusel. Noorliikmel ei ole hääleõigust.

3.3. Klubi auliikmeks võivad olla kõik klubi tegevuse arendamisele materiaalselt või muul viisil kaasaidata soovivad üksikisikud. Auliikmete ja klubi suhted rajatakse lepingutele või klubi juhatuse otsustustele, milles sätestatakse poolte vastastikused õigused ja kohustused. Auliikmetele ei laiene põhikirja 3. osa p.3.8 sätestatud õigused ning p.3.9 sätestatud kohustused.

3.4. Ühekordse sisseastumismaksu suuruse ja iga-aastase liikmemaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja liikmetele kinnitab IK juhatus.

3.5. IK liikmel on õigus avalduse alusel IK-ist vabatahtlikult välja astuda teatades sellest 1 kuu ette.

3.6. Liikme võib IK välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida IK põhikirja sätteid või on kahjustanud oluliselt IK moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata IK valitud organite ning juhatuse poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte või ei ole tasunud IK liikmemaksu.

3.7. Isikul, kelle liikmelisus IK on lõppenud, ei ole õigusi IK varale ning sisseastumise- ja liikmemakse ei tagastata.

3.8. IK liikmetel on õigus: 
3.8.1. osaleda ja olla esindatud IK kõigil üritustel ning tegevustes; 
3.8.2. kasutada IK poolt loodud sportimistingimusi vastavalt kehtestatud korrale; 
3.8.3. osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud IK juht-, kontroll, - ning teistesse valitavatesse organitesse (väljaarvatud noorliikmed; 16.-18. aastavanused liikmed aga seadusliku esindaja nõusolekul) ning esindada IK selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel; 
3.8.4. esitada arupärimisi ja ettepanekuid IK valitavate organite tegevuse kohta ning saada IK tegevusest teda huvitavat informatsiooni; 
3.8.5. esitada IK juhtorganitele taotlusi materiaalse ja moraalse toetuse saamiseks; 
3.8.6. kasutada vastavalt kehtestatud korrale IK sümboolikat ja eeliskorras IK vara; 
3.8.7. IK välja astuda.

3.9. IK liikmed on kohustatud: 
3.9.1. järgima IK põhikirja ning teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte; 
3.9.2. osalema korraliste ja erakorraliste üldkogude koosolekutel ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös; 
3.9.3. tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemakse; 
3.9.4. kasutama heaperemehelikult ning säästlikult IK vara; 
3.9.5. hoidma ja kaitsma IK head nime, seisma IK eesmärkide ja põhimõtete eest.

3.10. Teisi kohustusi liikmetele saab kehtestada IK üldkogu ja IK juhatus omades selleks eelnevalt nende liikmete nõusoleku.

4. IK juhtimine 
4.1. IK alaliselt tegutsevad juhtimisorganid on: 
4.1.1. üldkogu 
4.1.2. juhatus

4.2. IK kõrgemaks organiks on IK liikmete üldkoosolek, mida nimetatakse üldkoguks. Üldkogul võivad osaleda kõikide IK liikmete esindajad. Üldkogu kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Juhatus on kohustatud üldkogu kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuavad IK huvid või nõue üldkogu kokkukutsumiseks on esitatud kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 IK liikmete poolt. Kui juhatus ei kutsu üldkogu kokku ülaltoodud korras liikmete poolt esitatud nõude alusel, võivad taotlejad üldkogu ise kokku kutsuda samas korras juhatusega. Üldkogu kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt neliteist päeva ning kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud üldkogu toimumise aeg, koht ja päevakorra projekt. Üldkogu võtab vastu otsuseid IK juhtimise küsimustes, mis ei ole antud käesoleva põhikirja juhatuse pädevusse. 
4.2.1. IK üldkogu pädevusse kuulub: 
4.2.1.1. põhikirja ja kodukorra vastuvõtmine ja nendes muudatuste tegemine; 
4.2.1.2. IK lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine;
4.2.1.3. IK sisseastumismaksu ja liikmemaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine; 
4.2.1.4. majandusaasta aruande kinnitamine; 
4.2.1.5. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine; 
4.2.1.6. IK presidendi ja teiste juhatuse liikmete volituste aja, ametikohtade ning selleks ajaks valitavate juhatuse liikmete arvu kinnitamine; 
4.2.1.7. IK presidendi ja juhatuse liikmete valimine, IK revisjonikomisjoni liikmete määramine, IK auliikme määramine; 
4.2.1.8. juhatuse või revisjonikomisjoni liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes IK esindajaga määramine; 
4.2.1.9. muud põhikirjast ja seadusest tulenevad ülesanded;

4.2.2. Üldkogu juhatab IK president. Hääletamise kord määratakse üldkogu reglemendiga. Üldkogu kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

4.2.3. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui selles on esindatud üle poole IK liikmetest. Kui üldkogu ei ole ülalsätestatud kvooruminõude mittetäitmise korral pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kahe nädala jooksul kokku uue üldkogu sama päevakorraga. Uus üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkogu esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkogus on esindatud vähemalt kaks liiget. Kui üldkogu kokkukutsumisel on rikutud põhikirjaga sätestatud nõudeid, ei ole üldkogu õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkogus on esindatud kõik IK liikmed.

4.2.4. Üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkogu kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkogu kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkogus on esindatud IK kõik liikmed.

4.2.5. Kui IK liige ei saa olla esindatud üldkogul, võib ta lihtkirjaliku volikirjaga anda õiguse hääletada enda eest mõnele teisele üldkogul esindatud IK liikmele. Kõigil IK liikmetel on hääletamisel üks hääl.

4.2.6. Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud IK liikmete esindajatest. IK tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi IK liikmete nõusolek. Üldkogus mitteesindatud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult. Üldkogu otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik IK liikmed. IK liige ei või hääletada, kui IK otsustab temaga võrdset majanduslikku huvi omava isiku tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist. Üldkogu poolt IK liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek.

4.2.7. Üldkogu võib vastu võtta otsuseid põhikirja muutmise kohta, kui see on lülitatud päevakorda iseseisva punktina ja kui selles on esindatud üle 2/3 IK liikmetest. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle 2/3 üldkogul osalenud liikmete esindajatest. Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisest.

4.3. IK üldkogu koosolekute vahelisel ajal juhib IK tegevust kolmeliikmeline (3) juhatus, mis määratakse neljaks aastaks ning mille koosseisu kuuluvad: 1) president; 2) kaks (2) liiget.

Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Vähemalt pooled juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis.

4.3.1. IK juhatuse liikmete valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häältearv üldkogul osalenud IK liikmete esindajate poolt. Juhatuse tegevust korraldab president. President valitakse teistest liikmetest eraldi. Presidendi valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häältearv, eeldusel et kandidaadi poolt hääletab üle poole üldkogul osalenud liikmetest.

4.3.2. IK võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

4.3.3. Juhatuse liikme võib üldkogu otsusega taandada enne volituste lõppemist kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral IK tegevust juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel. Tagasikutsutud või tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse üldkogul juhatuse liikmete valimise korra alusel. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule. Juhatuse liikmetel on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.

4.3.4. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega IK süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitanud süüliselt kahju IK võlausaldajale, vastutavad võlausaldaja ees solidaarselt IK.

4.3.5. Juhatus peab andma teavet liidu liikmetele juhtimise kohta ja esitama nende nõudmisel vastava aruande. Juhatus korraldab liidu liikmete arvestuse ning on kohustatud esitama registripidajale andmeid liidu liikmete arvu kohta.

4.3.6. Juhatus korraldab IK tegevust. Juhatuse pädevusse kuuluvad: 
4.3.6.1. IK üldkogu ettevalmistamine ja otsuste elluviimine; 
4.3.6.2. liikmete vastuvõtmine ja liikmeskonnast välja arvamise otsustamine; 
4.3.6.3. juhatuse liikmete määramine üldkoguks kinnitatud ametikohtadele; 
4.3.6.4. üleriigilisse keskliitu astumise ja sealt lahkumise otsustamine;
4.3.6.5. IK tegevuskavade ja eelarve koostamine, korrigeerimine, nende esitamine üldkogule; 
4.3.6.6. välissuhete korraldamine ja koordineerimine; 
4.3.6.7. sümboolika kavandite ning statuutide kinnitamine; 
4.3.6.8. IK võistluste ja ürituste kalendri, võistluste juhendite ja eelarvete ja muude sportlikku tegevust ja ühisettevõtmisi puudutavate üldküsimuste lahendamine; 
4.3.6.9. toetuste ja stipendiumide määramine sportlastele, teenekatele treeneritele ja juhtidele; 
4.3.6.10. laenude võtmine ja andmine, kontode ja arvete avamine krediidiasutustes, lepingute sõlmimine, töötajate tööle võtmine ning töölt vabastamine ja volikirjade välja andmine; 
4.3.6.11. muude IK juhtimist puudutavate küsimuste lahendamine;

4.3.7. IK juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Koosoleku kutsub kokku ja juhatab IK president, tema puudumisel presidendi poolt määratud juhatuse liige. Koosolekud protokollitakse, vastuvõetud otsused fikseeritakse kirjalikult ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

4.3.8. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole tema koosseisust. Otsused loetakse vastuvõetuks kohalviibivate IK juhatuse liikmete lihthäälteenamusega. Poolt ja vastu häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks presidendi hääl.

4.3.9. IK juhatus võib vastu võtta otsuseid juhatust kokku kutsumata, kui oma hääle annavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed ja üle poole liikmetest on otsuse poolt.

4.3.10. IK juhatuse liige ei või osaleda hääletamises kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist IK poolt.

5. IK vahendid ja tegevuse kontroll 
5.1. IK vahendid ja vara moodustuvad:

5.1.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest; 
5.1.2. füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest; 
5.1.3. riiklikest toetustest ja toetustest üleriigiliselt spordiühenduselt; 
5.1.4. toetustest sihtkapitalidelt ja sihtasutustelt; 
5.1.5. tuluüritustest laekunud summadest; 
5.1.6. sponsor- ja reklaamlepingutest, intressituludest ja muudest laekumistest;

5.2. Kogutud ja omakuludest ülejäävaid vahendeid kasutatakse IK otsusel uisutamise oluliste projektide rahastamiseks.

5.3. IK vahendid ja vara kuuluvad IK ning neid kasutatakse ja käsutatakse IK eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktide ning käesolevale põhikirjale. IK ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed e  kanna varalist vastutust IK kohustuste eest.

5.4. IK majandusaasta algab 01. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril. Juhatus korraldab IK raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ning esitab aasta aruande kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest IK üldkogule.

5.5. IK majanduslikku asjaajamist kontrollib IK üldkogu poolt määratud revisjonikomisjon kord kalendriaasta jooksul ja esitab oma aruande üldkogule. Revisjonikomisjoni liikmed valitakse põhikirja punktis 4.3.1 sätestatud korras. Revisjonikomisjoni liige ei või samal ajal olla juhatuse liige.

6. IK tegevuse lõpetamine 
6.1. IK tegevus lõpetatakse:

6.1.1. üldkogu otsuse alusel, kui IK tegevuse lõpetamine on lülitatud üldkogu päevakorda iseseisva punktina, sellest on IK liikmetele ettenähtud korras teatatud, üldkogul on esindatud üle 2/3 liikmetest ja selle poolt hääletab üle 2/3 üldkogul osalenud liikmete esindajatest;
6.1.2. Pankroti avalduse alusel, kui selgub, et IK on vähem vara kui võetud kohustusi; 
6.1.3. IK liikmete vähenemisel alla kahe; 
6.1.4. üldkogu võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite liikmed; 
6.1.5. muul seaduses ettenähtud alusel; 
6.1.6. pärast IK likvideerimise otsuse langetamist nimetab üldkogu likvideerimiskomisjoni, kes korraldab kõik vajalikud toimingud vastavalt Eesti Vabariigi kehtivatele õigusaktidele; 
6.1.7. üldkoosoleku võimetuse korral määrata põhikirjaga ettenähtud juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed. 
6.1.8. IK vara tema lõpetamise korral pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teada olevate võlausalda¬jate raha deponeerimist kuulub allesjäänud vara üleandmisele tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

7. Ühinemine ja jagunemine 
7.1. IK võib ühineda teise liiduga üldkogu otsuse alusel kui IK ühinemine on lülitatud üldkogu päevakorda iseseisva punktina, sellest on IK liikmetele ettenähtud korras teatatud, üldkogul on esindatud üle 2/3 liikmetest ja selle poolt hääletab üle 2/3 üldkogul osalenud liikmete esindajatest. Ühinemine toimub vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. 

7.2. IK võib jaguneda jaotumise või eraldumise teel üldkogu otsuse alusel kui IK jagunemine on lülitatud üldkogu päevakorda iseseisva punktina, sellest on IK liikmetele ettenähtud korras teatatud, üldkogul on esindatud üle 2/3 liikmetest ja selle poolt hääletab üle 2/3 üldkogul osalenud liikmete esindajatest. Jagunemine toimub vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

IK põhikiri on kinnitatud asutamiskoosolekul 18.04.2008.a. Tallinnas.

   

Klubi sõbrad  

inwebpaylogo

 

tantsupood-logo

   

Kes online  

Сейчас 24 гостей и один зарегистрированный пользователь на сайте

   
© 2008-2015 IK "Juna"